สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ปีแรก*

1682

สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนออีกแล้วครับ โดยวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องที่เกี่ยวกับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กับ กบข. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเพื่อนสมาชิกกบข.ซึ่งสินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. จะคิดอะตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ปีแรก (เงื่อนไขอื่นๆและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) สำหรับระยะเวลาที่สมาชิก กบข. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ คือ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้ครับ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัย กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัย กบข. ดอกเบี้ย 0%
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัย กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อที่อยู่อาศัย กบข. ดอกเบี้ย 0%

1). จุดเด่นพิเศษของ สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกผ่อนชำระต่ำได้

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.

1.ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว

2.ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส

3.ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด

4.ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม

5.ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

6.วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก ¬0% ต่อปี

  1. แบบทำประกัน 1* ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 MRR – 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
  2. แบบทำประกัน 2** ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 MRR – 2.75% ต่อปี, ปีที่ 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
  3. แบบไม่ทำประกัน ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
    ผ่อนต่ำ!! ปีแรก ล้านละประมาณ 3,000 บาท

หมายเหตุ :

* ทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ GLTSP เต็มวงเงินกู้ ทำประกัน 15 ปี

** ทำประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองจริง กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายจริง

5). ระยะเวลาการกู้

ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้องไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3.เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร

1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงิน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน

9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)

10.รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

8). วันที่เปิดให้บริการ

1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

9). วิธีการใช้สิทธิ์

  1. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
  2. สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center :
    0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 7.12% ต่อปี)

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : กบข.