วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

Advertisement

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และกำหนดระยะเวลาอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) (สนใจโครงการคลิกที่นี่)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
4.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
6.เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
7.เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
8.เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
9.เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
กำหนดกรอบวงเงินโครงการไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
(1)

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = MRR-4.15% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.65% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-3.15% ต่อปี
ปีที่ 4 – ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา =  MRR-1.00% ต่อปี
ยกเว้น กู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

 

(2) กรณีขอกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานการก่อสร้างบัญชีซื้ออุปกรณ์ฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)

Advertisement

– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 4.13%
– กรณีชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = 4.62%

หมายเหตุ :
1.MRR ตามประกาศธนาคาร
2.อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) EIRอัตราดอกเบี้ยที่แท้ที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียม
ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
– เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐ ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
– บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
– ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน
– หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารหลักประกัน
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
– สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
– แบบแปลน
– ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
– อื่น ๆ (ถ้ามี)

Advertisement

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร ** 

ขอบคุณเนื้อหาจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อสมาชิก กบข. จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments