สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่

3589

สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่

สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่

สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่
สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่

สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่

สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่
สินเชื่อธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ปลอดเงินต้น 6 เดือน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน แก้หนี้เดิม เติมเงินใหม่ เช็คเงื่นไขที่นี่
 • ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก
 • ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • วงเงินอนุมัติ 20,000 บาท ต่อราย
 • โปรโมชันเฉพาะวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

วิธีการชำระคืนเงินกู้

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้
  งวดที่1-6 เงินต้น ปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรก ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 70 งวด
  งวดที่ 7-23 เงินต้น 1,112 บาท ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,182 บาท
  งวดที่ 24 เงินต้น 1,096 บาท ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,166 บาท
  รวม 20,000 บาท ดอกเบี้ยรวม 1.680 บาท รวมชำระเงินงวด 21,680 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  – ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

ลงทะเบียนโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้
20,000 บาท ต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
 • ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกัน
ไม่ต้องมีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 • ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 • ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาการขอสินเชื่อ
ภายใน 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ขอบคุณเนื้อหาจาก ธนาคารออมสิน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนแก้หนี้ ออนไลน์ กระทรวงการคลัง ผ่าน www.bot.or.th มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ร่วมใจแก้หนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ โดยมีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า 60 ราย