วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเงินสินเชื่อบ้าน กบข. สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อ สมาชิก...

สินเชื่อบ้าน กบข. สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อ สมาชิก กบข.

Advertisement

สินเชื่อบ้าน กบข. สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อ สมาชิก กบข.

สินเชื่อบ้าน กบข. สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อ สมาชิก กบข.

1). จุดเด่นพิเศษ
1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนองเฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

2.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลอยตัว ปีที่ 1 – ปีที่ 3 MRR – 3.72% แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.50%

Advertisement

3.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.5% ต่อปี แบบฟรีค่าจดจำนอง เฉลี่ย 3 ปี = 2.83%

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

2. เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเอง หรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

3.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

4.เพื่อซื้อหรือชำระค่าก่อสร้างบ้าน หรือ ที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารชุด เพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

5.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น

6.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่น หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและครอบครัวเท่านั้น

7.วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทางเลือกที่ 1 แบบไม่ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

 

Advertisement

แบบ

แบบ

อัตราดอกเบี้ย (%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน* 0.50 MRR – 2.85 MRR – 2.60 MRR – 1.75
ไม่ทำประกัน 0.75 MRR – 2.80 MRR – 2.60 MRR – 1.75
ลอยตัว ทำประกัน* MRR – 3.82 MRR – 1.75
ไม่ทำประกัน MRR – 3.72 MRR – 1.75

 

ทางเลือกที่ 2 แบบฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

 

แบบ

แบบ อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
 

คงที่ 1 ปี

ทำประกัน* 0.50 MRR – 2.35 MRR – 2.10 MRR – 1.75
ไม่ทำประกัน 0.75 MRR – 2.30 MRR – 2.10 MRR – 1.75
ลอยตัว ทำประกัน* MRR – 3.49 MRR – 1.75
ไม่ทำประกัน MRR – 3.39 MRR – 1.75

 

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ : ทำประกันทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังนี้

1. ทำ MRTA/ GLT SP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี

2. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้

3. ทำ MRTA/ GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้
อัตราส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 110% โดยอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัยของผู้กู้ ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5). ระยะเวลาการกู้
สูงสุดไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้อง ไม่เกินอายุ 70 ปี (โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องหักเงินเดือน หรือเงินบำนาญของผู้กู้นำส่งให้กับธนาคารได้) หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2. หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3. หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งให้กับธนาคาร

4. สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร
1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงินได้นำส่ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน

9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)

10.เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

8). ระยะเวลารับสิทธิ์
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565

9). วิธีการใช้สิทธิ์
กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 ([email protected])

10). หมายเหตุ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามรายละเอียดข้างต้นให้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข. วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments