สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย

2171

สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย

ประชาสัมพันธ์สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ

สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้

วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันคงเหลือ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = MLR – 1.75% (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50% ต่อปี)

หลังจากนั้น MLR – 0.375% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 4.875% ต่อปี)

(ปัจจุบัน MLR = 5.25 % ต่อปี ณ 10 พ.ค. 65)

ระยะเวลาการกู้
ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือ ผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

2. ไม่จำกัดอายุของผู้กู้
ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน
หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (ตามแต่ละกรณี)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

4.สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

ระยะเวลาให้บริการ
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

วิธีการใช้สิทธิ์
ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ขอคุณเนื้อหาจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อวิทยะฐานะครู สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อข้าราชการครู สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กบข. ออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5.995% วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท ผ่อนนาน 10 ปี โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ