สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน โดย ธนาคารออมสิน

1182

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน โดย ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน โดย ธนาคารออมสิน
สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน โดย ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน โดย ธนาคารออมสิน

สนใจสินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด คลิกที่นี่

  • อนุมัติไว
  • กู้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ
  • ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้
• ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ

• กรณีขอกู้เพิ่ม จำนวนเงินที่กู้รวมทั้งสิ้น ต้องไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน รวมกับจำนวนเงินในหนังสือ รับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน (ฉบับส่วนที่ได้รับบำเหน็จตกทอดเพิ่ม)

การชำระหนี้เงินกู้
• ผู้กู้ สามารถเลือกส่งชำระ ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน ได้โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
• กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ ธนาคารเป็นงวดรายเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้
• เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับ หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน
1. จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
• เป็นของผู้กู้
• เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

ขอบคุณเนื้อหาจาก ธนาคารออมสิน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข. วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565

สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย