วันศุกร์, เมษายน 12, 2024
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูสินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อสมาชิก กบข. จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อสมาชิก กบข. จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

Advertisement

สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อสมาชิก กบข. จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อสมาชิก กบข. จาก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.

Advertisement

1). จุดเด่นพิเศษ
กู้ง่าย วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
เพื่ออุปโภคบริโภค

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ปีที่ 1 = MRR + 0.25 ต่อปี (6.47%)

หลังจากนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบสินเชื่อกำหนด

หมายเหตุ

1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

2. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0-3.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

3. สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือ ลูกค้ารายเดิมขอ Top Up ในส่วนของยอดหนี้ที่ลดลงเท่านั้น

4. กรณีลูกค้ารายเดิมการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะต้องมียอดหนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 บาท

Advertisement

5. MRR (ปัจจุบัน MRR = 6.22 % ณ 1 เม.ย. 64)

4). วงเงินกู้
บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

5). ระยะเวลาการกู้
ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นข้าราชการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝาก เท่านั้น

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

4. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

5. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

7). คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
1. เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

8). เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2. หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

4. สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

5. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

9). ระยะเวลารับสิทธิ์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

10). วิธีการใช้สิทธิ์
กดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ
สามารถสมัคร “สินเชืออเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

11). หมายเหตุ
ช่องทางการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับ MOU ของหน่วยงานต้นสังกัด
เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 300 บาท

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 500 บาท

วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 800 บาท

วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 1,000 บาท

ขอบคุณเนื้อหาจาก กบข.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สินเชื่อผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อวิทยะฐานะครู สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อข้าราชการครู สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments