สินเชื่อ กรุงไทย อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยพิเศษ 4.875% ต่อปี

1747

สินเชื่อ กรุงไทย อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยพิเศษ 4.875% ต่อปี

advertisement

สินเชื่อจากธานคารกรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารกรุงไทยได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ กรุงไทย อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อ กรุงไทย อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ
สินเชื่อ กรุงไทย อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้

วงเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันคงเหลือ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = MLR – 1.75% (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50% ต่อปี)

หลังจากนั้น MLR – 0.375% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 4.875% ต่อปี)

(ปัจจุบัน MLR = 5.25 % ต่อปี ณ 10 พ.ค. 65)

ระยะเวลาการกู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กบข. ออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5.995% วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท ผ่อนนาน 10 ปี โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ

advertisement

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 1. เป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือ ผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
 2. ไม่จำกัดอายุของผู้กู้
ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักประกัน
หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (ตามแต่ละกรณี)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

4.สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด 

advertisement

ระยะเวลาให้บริการ

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2565

วิธีการใช้สิทธิ์

    ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ขอบคุณที่มาจาก : ธนาคารกรุงไทย