สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.

1807

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีสำหรับสมาชิก กบข. ผู้ที่ต้องการ กู้เงิน เพื่อใช้สำหรับการสร้าง หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาฝากกันครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ครูอัพเดตดอทคอมได้มีโอกาสเปิดเว็บไซต์ทางการของ กบข. และได้พบกับผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่น่าสนใจนั่นคือ สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. โดยจะมีอยู่ 3 รายการ 3 ธนาคาร ซึ่งทุกโครงการหมดเขต 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

วัตถุประสงค์

ธนาคารจะจัดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมที่ข้าราชการมีอยู่กับสถาบันการเงินตามที่ธนาคารกำหนด สินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ยกเว้นบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารก่อนหน้า สำหรับสมาชิก กบข.

วงเงินกู้

100% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

 • (ก) ปีที่ 1 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
 • (ข) ปีที่ 2 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 2.75 ต่อปี
 • (ค) ปีที่ 3 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 1.75 ต่อปี
 • (ง) หลังจากนั้นตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี ยกเว้น กรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ และหรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
  *** MRR = 6.500% ต่อปี

ระยะเวลาการกู้

ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุของผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ระยะเวลาให้บริการ

เริ่มตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 และจะต้องดำเนินการจัดทำนิติกรรมและจดจำนองหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

วิธีการใช้สิทธิ์

สมาชิกสามารถแสดงสิทธิ์ได้โดยแสดงบัตรดิจิตอล digital card ผ่าน Application , บัตรสมาชิก กบข. หรือ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกที่ ธอส. ทุกสาขา

หมายเหตุ

การพิจารณาให้สินเชื่อตามโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.
สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.

2.สินเชื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข.

1). จุดเด่นพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกผ่อนชำระต่ำได้

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

1.ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือตึกแถว

2.ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส

3.ซื้อหรือชำระค่าที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด

4.ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซม

5.ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

6.วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ยกเว้น กรณีซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก ¬0% ต่อปี

 1. แบบทำประกัน 1* ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 MRR – 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
 2. แบบทำประกัน 2** ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 MRR – 2.75% ต่อปี, ปีที่ 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
 3. แบบไม่ทำประกัน ปีที่ 1 0% ต่อปี, ปีที่ 2 – 3 MRR – 2.60% ต่อปี, หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี
  ผ่อนต่ำ!! ปีแรก ล้านละประมาณ 3,000 บาท

หมายเหตุ :

* ทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ GLTSP เต็มวงเงินกู้ ทำประกัน 15 ปี

** ทำประกัน MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

การทำประกันดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า

4). วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายจริง หรือชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนองจริง กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายจริง

5). ระยะเวลาการกู้

ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วต้องไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีคุณสมบัติตามระเบียบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการแบบไม่ดำรงเงินฝากเท่านั้น (ไม่รวม MOU แบบดำรงเงินฝาก และ MOU แบบพิเศษ)

3.เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ของธนาคารเท่านั้น

7). เอกสารประกอบการสมัคร

1.หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด และ หนังสือให้ความยินยอมการหักเงิน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4.สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

5.สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

8.สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน

9.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)

10.รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

8). วันที่เปิดให้บริการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2562

9). วิธีการใช้สิทธิ์

 1. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
 2. สามารถสมัคร “สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข.” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center :
  0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

10). หมายเหตุ

เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี)

สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.
สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.

3. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

รายละเอียดโครงการ

เป็นสินเชื่อการกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยสมาชิกสามารถนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยใช้บ้านมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร และธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี, 25 ปี หรือจนกว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิต โดยสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ และเมื่อเสียชีวิตลงบ้านที่เป็นหลักประกันจะตกเป็นทรัพย์ของธนาคาร หรือบุตรหลานสามารถซื้อกลับคืนได้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี ( MRR ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี )

เงื่อนไขข้อกำหนดแคมเปญ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 2. ไม่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ยกเว้น คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
 3. ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
 4. จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
 5. การเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ ให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค (กรณีหลักประกันตั้งอยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร)
 6. รายละเอียดต่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาโครงการสำหรับสมาชิกกบข. 9 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562

วิธีการใช้สิทธิ์

 1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MY GPF Application โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ
 2. สามารถสมัคร “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)” ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ Call Center โทร. 1115

หมายเหตุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage นั้นก็คือ การจำนองแบบย้อนกลับ คือหากผู้สูงอายุมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็สามารถนำไปจำนองกับกับธนาคารออมสินได้ โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาทรัพย์นั้น และธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นงวดๆ แต่ละเดือน (คล้ายกับบำนาญ) โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้หรือผู้สูงอายุที่ใช้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage ของธนาคารก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามเดิม และมีเงินสำหรับนำไปจับจ่ายใช้สอยได้ โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับใคร หากทว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาของสินเชื่อแล้ว ไม่มีการไถ่ถอนชำระหนี้คืน บ้านนั้นก็จะตกเป็นของธนาคารด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ธนาคารจึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้กู้ คู่สมรส ทายาทของ ผู้กู้ ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ประเภทนี้อย่างชัดเจนก่อน

สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.
สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข. สินเชื่อ เงินกู้ กู้เงิน เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับ สมาชิก กบข.

ขอบคุณที่มาจาก : กบข.