สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ชุดฝึกสุขนิสัยและประเมินตนเองสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

2323
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ชุดฝึกสุขนิสัยและประเมินตนเองสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ชุดฝึกสุขนิสัยและประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 รักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด
ตอนที่ 2 รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
ตอนที่ 3 ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
ตอนที่ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารสีฉูดฉาด
ตอนที่ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด และการพนัน
ตอนที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
ตอนที่ 7 ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
ตอนที่ 8 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
ตอนที่ 9 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
ตอนที่ 10 การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]