สุรปผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

1572

สุรปผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สุรปผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
สุรปผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1.สทศ.สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามความสมัครใจ ซึ่งทำการประเมินความสามารถ 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง (การอ่านออกเสียงเป็นคำ และการอ่านออกเสียงข้อความ) และการอ่านรู้เรื่อง (การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค และการอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย สทศ. ให้บริการไฟล์เครื่องมือการประเมิน พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการประเมิน ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 และประมวลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) เพื่อประกาศผลการประเมินภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

2.การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนสมัครใจเข้ารับการประเมินจาก 8 สังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโฮมสคูล มีโรงเรียนรวมทุกสังกัดที่เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 24,744 โรงเรียน และมีนักเรียนทุกสังกัดที่เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 411,047 คน (โรงเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. จำนวน 22,692 โรงเรียน และนักเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. จำนวน 334,550 คน)

3.สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีดังนี้

3.1 ผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) พบว่า ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนรวมทั้ง 2 ด้าน (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 71.38
ตามตารางที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 96.11 (มีจำนวน 390,935 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
3.1.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 69.95 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 90.76 (มีจำนวน 369,649 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)
3.1.2 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 72.79 มีคุณภาพอยู่ระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 98.14 (มีจำนวน 399,449 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)

3.2 ผลการประเมินภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน รวมทั้ง 2 ด้าน (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 70.68 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 96.07 (มีจำนวน 312,759 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
3.2.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 69.04 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 90.58 (มีจำนวน 295,264 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)
3.2.2 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 72.30 มีคุณภาพอยู่ระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 98.12 (มีจำนวน 319,626 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)

3.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสังกัดอื่น สรุปได้ดังนี้
3.3.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านในภาพรวมทั้ง 2 ด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 70.68 ซึ่งสูงกว่าสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (68.35) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา (67.95) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (62.76) ตามลำดับ แต่ต่ำกว่าสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (86.70) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (8.16) โฮมสคูล (77.43) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (74.57) ตามลำดับ
3.3.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 69.04 ซึ่งสูงกว่าสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (66.37) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา (65.09) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (57.53) ตามลำดับ แต่ต่ำกว่าสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (84.64) โฮมสคูล (82.29) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (79.42) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (74.95) ตามลำดับ
3.3.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 72.30 ซึ่งสูงกว่าสังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา (70.64) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (70.34) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (67.95) ตามลำดับ แต่ต่ำกว่าสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (88.67) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (76.89) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (74.15) และโฮมสคูล (72.57) ตามลำดับ

สทศ.จะได้มีการวิเคราะห์เชิงลึกด้านต่างๆ ของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเผยแพร่ผลการประเมินต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก วิษณุ ผอ.สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบ RT การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565