หนังสือภาพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อย

633

อ่านสร้างสุข หนังสือภาพ สื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อย

ด้วย
ความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน
ควรเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย ดังนั้น
คนที่มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งเปรียบเหมือนคุณครูคนแรกของลูก โดยมีผู้แวดล้อมเด็กทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว รวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน
และประชาสังคมได้เข้ามาหนุนเสริมจนเกิดวัฒนธรรมการอ่าน
เพื่อนำสู่สังคมสุขภาวะ

 

สมอง
เด็กที่กำลังเจริญเติบโตต้องการการเรียนรู้และการกระตุ้น
การเข้าใจพัฒนาการของเด็กจะช่วยให้เราสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมอง
เด็กได้อย่างเหมาะสม ไม่ควรเร่งรีบ และก็ไม่ช้าจนเกินไป
จะเห็นความมหัศจรรย์ของชีวิตอย่างยิ่ง

ดาวนโหลดหนังสือที่นี่

รายนามผู้จัดทำ
บรรณาธิการ: สุดใจ พรหมเกิด

ผู้จัดทำ: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]