หนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.

1511

หนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.
การเขียนหนังสือราชการความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ที่นี่

สํานักงาน ก.พ. จัดทํา e-Book เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งเป็นทักษะจําเป็นในการติดต่อสื่อสาร สําหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐทั่วไป

การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.
การเขียนหนังสือราชการความรู้พื้นฐาน ในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ : ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ที่นี่

e-Book เล่มนี้ พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร “ทักษะ การเขียนหนังสือราชการ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ ณ นคร กรรมการ ข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเลขาธิการ ก.พ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน หนังสือราชการ กรุณารับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและเขียนชุดการเรียนรู้ด้วย ตนเองดังกล่าวขึ้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หลักสูตร “ทักษะ การเขียนหนังสือราชการ ประกอบด้วย ๗ เรื่อง ได้แก่
– ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
– การทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
– การจัดเตรียมวาระ การประชุม/การทําบันทึกเสนอที่ประชุมและการทํารายงานการประชุม
– การเขียนคํากล่าวในพิธี
– เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การศึกษาเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ นั้นจะช่วยให้ผู้ศึกษา สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการ “ได้” แต่หากประสงค์จะเขียนให้ “เป็น” และ “ดี” มากยิ่งขึ้นไป ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองอีก 6 เล่มที่เหลือด้วย สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมรรถนะสำคัญ ป.6 ม.3 ม.6 คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551