หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

1576

หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” คือ แก่นสําระของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ด้วยครูเป็นบุคคลสำคัญยิ่ง เพราะการเป็นครูนั้น ถือว่ําเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ เป็นแม่พิมพ์ของชาติ และเป็นแม่แบบที่สำคัญยิ่งของศิษย์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภําจัดงานวันครูเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มุ่งหวังเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณผลงานของครู และวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างแก่ครูรุ่นหลังต่อๆ ไปจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

Advertisement

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

ลิงก์ดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
>>DOWNLOAD หนังสือวันครู<<
>> DOWNLOAD หนังสือวันครู GOOGLE Drive<<

หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

จํากกํารแพร่ระบําดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ทุกภําคส่วนของประเทศต่ํางๆ ปรับตัวต่อกํารเปลี่ยนแปลง ภําคกํารศึกษําก็เช่นกัน เกิดกํารปรับตัวครั้งใหญ่ในรูปแบบกํารจัดกํารเรียนกํารสอน มีกํารแปลงรูปแบบไปตํามเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนําขึ้น เกิดกํารพัฒนํากํารจัดกํารเรียนรู้แบบใหม่ มีวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ที่รวมกลุ่มเห็นหน้ํากัน และกํารใช้โซลูชันทํางเทคโนโลยีเพื่อเสริมกํารเรียนกํารสอนในชั้นเรียน เมื่อหน้ําที่และบทบําทของครูผู้สอนได้ปรับเพิ่มจํากกํารสอนหน้ําชั้นเรียน มําเป็นกํารกล่ําวนำเข้ําสู่บทเรียน ทำหน้ําที่เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษํา และแก้ปัญหําให้แก่ผู้เรียนทำให้ครูต้องมีกํารปรับตัว ปรับทัศนคติใหม่ พัฒนําควํามรู้และทักษะควํามสํามํารถ

ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างศิษย์ที่มีคุณภําพของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 มกรําคม พ.ศ. 2565 ภายใต้สถํานกํารณ์กํารแพร่ระบําดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19) ที่คงอยู่กับสังคมทั่วโลกมํากกว่ํา 3 ปีแล้ว ก่อเกิดรูปแบบกํารดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การจัดงานวันครูในปีนี้จัดในรูปแบบผสมผสํานแบบ Onsite และ Online ผ่านทาง Platform วันครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชําชีพทํางกํารศึกษําที่ได้ปฏิบัติหน้ําที่ด้วยควํามมุ่งมั่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับกํารยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรํางวัลในงํานวันครู ขออำนําจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลํายที่ทุกท่ํานนับถือ อานุภาพแห่งบูรพาจารย์ จงปกป้องคุ้มครองครูทุกท่าน ให้ปราศจากความทุกข์ทั้งกายและใจ และมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อไป

Advertisement

สำนักงานเลขําธิการคุรุสภา16 มกราคม 2565

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลพลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
>>DOWNLOAD หนังสือวันครู<<
>> DOWNLOAD หนังสือวันครู GOOGLE Drive<<

 

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มาจาก : คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/