วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

Advertisement

หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” คือ แก่นสําระของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ด้วยครูเป็นบุคคลสำคัญยิ่ง เพราะการเป็นครูนั้น ถือว่ําเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ เป็นแม่พิมพ์ของชาติ และเป็นแม่แบบที่สำคัญยิ่งของศิษย์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภําจัดงานวันครูเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มุ่งหวังเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณผลงานของครู และวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างแก่ครูรุ่นหลังต่อๆ ไปจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

ลิงก์ดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
>>DOWNLOAD หนังสือวันครู<<
>> DOWNLOAD หนังสือวันครู GOOGLE Drive<<

หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

จํากกํารแพร่ระบําดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ทุกภําคส่วนของประเทศต่ํางๆ ปรับตัวต่อกํารเปลี่ยนแปลง ภําคกํารศึกษําก็เช่นกัน เกิดกํารปรับตัวครั้งใหญ่ในรูปแบบกํารจัดกํารเรียนกํารสอน มีกํารแปลงรูปแบบไปตํามเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนําขึ้น เกิดกํารพัฒนํากํารจัดกํารเรียนรู้แบบใหม่ มีวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ที่รวมกลุ่มเห็นหน้ํากัน และกํารใช้โซลูชันทํางเทคโนโลยีเพื่อเสริมกํารเรียนกํารสอนในชั้นเรียน เมื่อหน้ําที่และบทบําทของครูผู้สอนได้ปรับเพิ่มจํากกํารสอนหน้ําชั้นเรียน มําเป็นกํารกล่ําวนำเข้ําสู่บทเรียน ทำหน้ําที่เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษํา และแก้ปัญหําให้แก่ผู้เรียนทำให้ครูต้องมีกํารปรับตัว ปรับทัศนคติใหม่ พัฒนําควํามรู้และทักษะควํามสํามํารถ

ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างศิษย์ที่มีคุณภําพของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 มกรําคม พ.ศ. 2565 ภายใต้สถํานกํารณ์กํารแพร่ระบําดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19) ที่คงอยู่กับสังคมทั่วโลกมํากกว่ํา 3 ปีแล้ว ก่อเกิดรูปแบบกํารดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การจัดงานวันครูในปีนี้จัดในรูปแบบผสมผสํานแบบ Onsite และ Online ผ่านทาง Platform วันครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชําชีพทํางกํารศึกษําที่ได้ปฏิบัติหน้ําที่ด้วยควํามมุ่งมั่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับกํารยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรํางวัลในงํานวันครู ขออำนําจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลํายที่ทุกท่ํานนับถือ อานุภาพแห่งบูรพาจารย์ จงปกป้องคุ้มครองครูทุกท่าน ให้ปราศจากความทุกข์ทั้งกายและใจ และมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อไป

Advertisement

สำนักงานเลขําธิการคุรุสภา16 มกราคม 2565

พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลพลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
>>DOWNLOAD หนังสือวันครู<<
>> DOWNLOAD หนังสือวันครู GOOGLE Drive<<

 

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments