หนังสือสั่งการของ กระทรวง ศึกษาธิการ ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ ปรับลดเวลาและวันทำงาน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 ข้อ

4806
หนังสือสั่งการของกระทรวง ศึกษาธิการ ให้องค์กรหลักและทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศฯ ปรับลดเวลาและวันทำงาน และดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 ข้อ
หนังสือสั่งการของกระทรวง ศึกษาธิการ ให้องค์กรหลักและทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศฯ ปรับลดเวลาและวันทำงาน และดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 ข้อ

เรียน องค์กรหลัก และทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (ประจำวันที่ ๒๘ มษายน ๒๕๖๓) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ. ๒๕๖๓ และประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓เป็นต้นไป จนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้จากมติการประชุมเรื่องการผ่อนปรนภายหลังการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๘ มษายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ ไต้มีมติที่สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวข้างตัน โดยให้ทุกส่วนราชการยังคงไว้ซึ่งการดำเนินงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

๑ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน

๒ ควบคุมการเดินทางเข้าออก ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงการจำกัดสายการบินเข้าออกระหว่างประเทศ

ต. งด หรือ ซะลอการเดินหางข้ามจังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น

๔. เข้มงวดการเดินทางเข้าไปสถานที่เสี่ยง หรือ สถานที่ที่คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

๕ งดการจัดประชุมสัมมนา ณ สถานที่ภายนอกหน่วยงาน รวมถึงโรงแรม ศูนย์การประชุม และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมประชุม ตามแนวหางของกระทรวงสาธารณสุข

๖ ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

สำนักงานปลัตกระกรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดและในกำกับของท่าน

๑. ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลตเวลาและวันทำงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. ดำเนินการตามแนวทางจากมติการประชุมเรื่องการผ่อนปรนภายหลังการขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัต

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

หนังสือสั่งการของกระทรวง ศึกษาธิการ ให้องค์กรหลักและทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศฯ ปรับลดเวลาและวันทำงาน และดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 ข้อ
หนังสือสั่งการของกระทรวง ศึกษาธิการ ให้องค์กรหลักและทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศฯ ปรับลดเวลาและวันทำงาน และดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 6 ข้อ

ที่มาข่าวจาก ศธ. 360 องศา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/