หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

867

เข้าเว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท. ที่นี่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ     ให้ทั่วถึง และมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ จึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ซึ่งมีทั้งหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ คู่มือครูวิทยาศาสตร์ และคู่มือครูคณิตศาสตร์  เป็นสื่อที่สามารถเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ มีความสะดวกในการเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับมัลติมีเดียในรูปแบบที่หลากหลายได้ เช่น ภาพ เสียง   ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ แบบฝึกหัด และกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีความคงทนในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล  มีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน และสามารถผสมผสานเข้ากับข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างดี และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กดที่นี่

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์กดที่นี่

คู่มือครูวิทยาศาสตร์กดที่นี่

คู่มือครูคณิตศาสตร์กดที่นี่ของคุณข้อมูลจาก สสวท.