Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หนังสือเวียนการปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% จากสำนักงาน ก.พ.

Advertisement

หนังสือเวียนการปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% จากสำนักงาน  ก.พ.

เพิ่มเพื่อน

การปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 4 โดยจะครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Advertisement

ว6/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

You might also like