Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1248 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

Advertisement

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1248 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

เพิ่มเพื่อน

ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Advertisement

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่ศธ 04009 /ว 794 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการเสนอแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่างและไม่มีผู้รักษาการ ในตำแหน่งตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่างลงตามหนังสือสำนักงานกคศที่ศธ 0206.6/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Advertisement

โดยให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศกำกับให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งรวมทั้งพัฒนาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยให้มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักงาน บริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ตามแบบรายงานข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 มีนาคม 2561


ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like