Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2492 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจรายชื่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนซ้ำซากในพื้นที่ และจะขอกำหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน ปี พ.ศ. 2561

Advertisement

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2492 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจรายชื่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนซ้ำซากในพื้นที่ และจะขอกำหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน ปี พ.ศ. 2561

เพิ่มเพื่อน

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/aษ๔๙๕ ถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอํานาจเจริญ, พะเยา และสงขลา)

Advertisement

ตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามความ ต้องการของสถานศึกษา ที่ประสงค์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งรายชื่อสาขาวิชา ที่ขาดแคลนซ้ําซากในพื้นที่ และจะขอกําหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดส่ง รายชื่อสาขาวิชาเอกดังกล่าวมาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง e-mail : bunju3ahotmail.com ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 9

Advertisement

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : 3/พ.ค./2561   หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2492 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจรายชื่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนซ้ำซากในพื้นที่ และจะขอกำหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน ปี พ.ศ. 2561 [สำนัก สพร.]

 

 

You might also like