หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564 ในรูปแบบ e-Book

2194

คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564 ในรูปแบบ e-Book

Advertisement

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมส่งผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation :
๐sOI มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรม ที่ใช้ได้จริงมีคุณค่าทางวิชาการ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น
6,823 ผลงาน สำหรับผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานจะได้รับการยกย่องให้เป็น
ผลงานนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อเผยแพร์ให้แก่สถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอด หรือบูรณาการในการเรียนรู้กระบวนการ
สร้างผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานที่ผ่านการคัดสรร
ในแต่ละปีอีกด้วย

 

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำหรับปี 2564 มีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร จำนวน 882 ผลงาน และ มีผลงานผ่านการคัดสรรได้รับรางวัล “ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” “ระดับประเทศ” จำนวน 91 ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 21 ผลงาน รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 31 ผลงาน และ รางวัล
ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 39 ผลงาน โดยสถานศึกษา ทั้ง 91 แห่ง ถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงาน
นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในหนังสือหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ทั้งนี้ สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภามุ่งหวังให้นวัตกรรมทั้ง 91 ผลงาน เป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ

Advertisement

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะกรรมการ
คัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานนวัตกรรม
ต้นแบบทั้ง 91 ผลงาน จะเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิด รวมทั้งต่อยอดในการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มกราคม 2565

ดาวน์โหลด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564 ในรูปแบบ e-Book คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม คุรุสภาขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI) 2564 ในรูปแบบ e-Book จาก คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/