หนุนสอบภาษาก่อนเป็นอาจารย์มหา’ลัย

373

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี
หนุนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษก่อนรับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
ชี้เป็นนโยบายที่ดี แต่ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียว
แนะเพิ่มเงินเดือนอาจารย์ที่สอบผ่าน
หวังกระตุ้นเด็กตื่นตัวเรื่องภาษามากขึ้น


วันนี้ (23 พ.ย.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
กล่าวถึงประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
โดยระบุให้อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเข้าใหม่
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่องความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำว่า
หลายมหาวิทยาลัยคงจะเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว
เพราะประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ดังนั้นอาจารย์
หรือแม้แต่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ มทร.ธัญบุรี เมื่อมีการสอบบรรจุ
การเลื่อนตำแหน่ง หรือ การสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ก็จะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้ว โดยอาจารย์ในสายวิชาการหากมีผลสอบ
โทเฟล หรือ โทอิค มาแสดงก็จะยกเว้นการสอบให้

“กฎกระทรวงที่ประกาศออกมานั้น เป็นนโยบายที่ดี
แต่อยากให้มีหลักเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษหลายเกณฑ์
โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ เช่น อาจารย์ที่สอนสายวิชาการ กับ
อาจารย์ที่สอนสายวิชาชีพ ควรมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่ให้ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานการสอบเดียวกันทั้งหมด
ขณะเดียวกันกรณีที่อาจารย์สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากลแล้ว
ควรจะมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เข้าทำงานด้วย
ซึ่งการจูงใจนี้จะส่งผลต่อเด็กที่เรียนในระดับอุดมศึกษา
ให้มีความตื่นตัวต่อด้วยว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ
และหากมีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะช่วยยกระดับเงินเดือนได้” อธิการบดี
มทร.ธัญบุรี กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:07 น.