หน้าที่และคุณลักษณะ ของคุณครู ในร่างพรบ.การศึกษาฉบับใหม่

7095

หน้าที่และคุณลักษณะของคุณครู ในร่างพรบ.การศึกษาฉบับใหม่

สวัสดีครับทุกท่านหลังจากที่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้นำเสนอเรื่องราวใน ร่าง พรบ.การศึกษา พ.ศ. ….. ในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาไปแล้วนั้น วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมขอนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณครูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยหน้าที่และคุณลักษณะ ของคุณครู ในร่างพรบ.การศึกษาฉบับใหม่ จะปรากฎอยู่ใน หมวดที่ 3  เรื่องครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งวันนี้ขอนำมาเสนอให้ทุกท่านได้อ่าน ศึกษา และทำความเข้าใจร่วมกันครับ โดยจากข่าวล่าสุด สกศ. กำลังจัดทำสรุปผลการรับฟังความเห็นของร่าง พรบ.การศึกษา พ.ศ. เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ

เพื่อให้คุณครูและผู้สนใจได้ทราบรายละเอียดในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และคุณลักษณะ ของคุณครู ในร่างพรบ.การศึกษาฉบับใหม่ ครูอัพเดตจึงขอหยิบยกข้อความใน หมวดที่ 3  เรื่องครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของร่างพรบ.การศึกษามานำเสนอดังนี้ครับ

หมวดที่ ๓  เรื่องครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

มาตรา ๓๑ ครูมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สร้างนิสัยและสมรรถนะ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๘

ในการเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง นอกจากวิธีการสอน ให้ใช้วิธีการอบรม บ่มเพาะ ชี้แนะ สร้างแรงบันดาลใจ และวิธีการหรือกระบวนการอื่นใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ ใฝ่รู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองประกอบกัน

มาตรา ๓๒ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูเกิดความสมบูรณ์และดำรงฐานะอันสูงส่งในการหล่อหลอมคน ครูต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ ทำการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างที่ดี
มาตรา ๓๓ ครูต้องมีคุณลักษณะทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความถนัดและภาคภูมิใจในความเป็นครูซึ่งมีภารกิจในการหล่อหลอมคนซึ่งต้องมีความอดทนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสำเร็จของผู้เรียน

(๒) รับรู้และยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนด้วยความใส่ใจ ใจกว้างและมีเมตตา

(๓) มีความสามารถในการชี้แนะหรือชี้นำผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการและวิถีชีวิตด้วยความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่ถนัดของแต่ละบุคคล

(๔) ตระหนักในภาระหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันวิชาการและบริบทต่าง ๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

(๕) มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนและสังคม
(๖) มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๗) มีความรู้พื้นฐานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้

ในการดำเนินการเพื่อผลิตครูต้องดำเนินการสร้างให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามวรรคหนึ่งและมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และใช้คุณลักษณะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และเป็นพื้นฐานในการออกใบรับรองความเป็นครูในกรณีที่ครูผู้ใดใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตครอบงำให้ผู้เรียนกระทำการหรือไม่กระทำการใด หรือให้ผู้เรียนกระทำการในทางเพศ ให้ถือว่าครูผู้นั้นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อน โอกาสหน้าจะมาเพิ่มเติมให้ว่าคุณครูที่จัดการศึกษาในแต่ละระดับมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรครับ

ท่านใดที่ต้องการอ่านรายละเอียด ร่าง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …... ที่กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นกันอยู่ ในปี 2562 นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก สภาการศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับ

ลิงก์ไฟล์ ร่าง  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …..

ขอบคุณข้อความจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา