Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

‘หมอธี’ ชื่นชม สพม.32 แก้ปัญหาให้ทุก รร.มีอินเตอร์เน็ตใช้

Advertisement

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการติดตามโครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 ที่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครบ 100% ทุกสถานศึกษา โดยให้สิทธิ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้เลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเอง สำหรับโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา เห็นว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความจำเป็นสูง

เพิ่มเพื่อน

ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งพิจารณาเงินเหลือจ่ายมาช่วยเหลือด้วย ในส่วนของโรงเรียนเอกชน ขณะนี้ผู้ให้บริการ UniNet ยืนยันแล้วว่าสามารถให้บริการโรงเรียนเอกชนได้ทุกโรงเรียน ซึ่งจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็ว และมอบหมายให้นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ติดตามผลในเรื่องนี้

Advertisement

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 32 ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจากการจัดทำแผนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูไอซีที ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีอินเตอร์เน็ตใช้งาน และบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Advertisement

 

โดยมีกลไกความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้วยกลุ่มเครือข่ายระดับสหวิทยาเขต ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถไปเยี่ยมโรงเรียนได้ครบ 66 โรงเรียน โดยความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายระดับสหวิทยาเขต ประกอบด้วย ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และครูไอซีที เป็นทีมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเต็มกำลัง

“ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทุกโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ 100% ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้ถึง 795,180 บาทต่อปี ปรับเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตขึ้น 4,381 Mpps ส่งผลให้ครู และนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดงบประมาณทางราชการ เกิดความสุขแก่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้บริหาร ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง และคนในชุมชน” นายรณชัย กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์ 24 เม.ย. 2561

You might also like