วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักสูตรการอบรม สสวท. 15 หลักสูตร ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

หลักสูตรการอบรม สสวท. 15 หลักสูตร ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

Advertisement

หลักสูตรการอบรม สสวท. 15 หลักสูตร ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

หนังสือรับรองหลักสูตรการอบรม สสวท. 15 หลักสูตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครู สามารถนําผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีมติรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จํานวน ๒๖ หลักสูตร ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมติของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๔) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนําผลการพัฒนามานับชั่วโมง การพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งข้าราชการครู สามารถเข้ารับการพัฒนาและนําผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๔ สงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ดังมีรายชื่อหลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๑) โดยกําหนดเงื่อนไข ระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถนําหลักสูตรไปดําเนินการพัฒนา ต้องเป็นหลักสูตรที่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการอบรมพัฒนาไม่ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และให้นับระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

Advertisement

 

หนังสือรับรองหลักสูตรการอบรม สสวท. 15 หลักสูตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.ipst.ac.th/

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ กิจกรรมตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 ลงทะเบียนตลาดนัดวังจันทรเกษม เปิดลงทะเบียนทุกกิจกรรมแล้ว

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments