หลักสูตรฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

14917

หลักสูตรฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี บทความเกี่ยวกับ หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการพิจารณายกร่าง โดยขับเคลื่อนจาก Standard-based curriculum การประกันว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานกำหนด ไปเป็น competency -based curriculum การประกันว่าผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ตามความถนัด ความชอบ และศักยภาพในรูปแบบของตนเอง

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

ซึ่งคำถามหลักที่สำคัญประกอบไปด้วย
สมรรถนะอะไรของนักเรียนที่จะทำให้เขาประสบผลสำคัญในปัจจุบันและอนาคต

สมรรถนะอะไรที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กสำหรับรายบุคคลรวมทั้งการคงอยู่ในการเรียนรู้การเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาการฝึกฝนการฝึกงานการมีงานทำสุขภาพและชีวิตที่ดีมีสุข

อะไรจะเป็นหน้าที่ของหลักสูตรนโยบายหรือที่เกี่ยวข้องงานต่างๆในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการ อะไรที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการประเมินที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนสมรรถนะได้

เราจะสามารถเตรียมนักการศึกษาผู้นำผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาและได้ดีที่สุด อย่างไรเพื่อการเปลี่ยนผ่านให้เกิดจุดเน้นที่สมรรถนะ

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

ซึ่งหลักสูตรสมรรถนะจะประกอบไปด้วย สมรรถนะหลัก 5 ประการได้แก่

1. การจัดการตนเอง
2. การสื่อสาร
3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม
4. การคิดขั้นสูง
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ไปดูความหายของสมรถนะหลักและส่วนประกอบของแต่ละสมรรถนะกันเลยค่ะ
1. การจัดการตนเอง Self Management : SM
นิยามการรู้จักปาร์คเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นตั้งเป้าหมายในชีวิตและกำกับตนเองการจัดการอารมณ์และความเครียดรวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤตสามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลเพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิตมีสุขภาพที่ดีและมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี

โดยการจัดการตนเองประกอบไปด้วย
1 การเห็นคุณค่าในตนเอง
2 การมีเป้าหมายชีวิต
3 การจัดการอารมณ์และความเครียด
4 การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

2.การสื่อสาร Communication : CM
การรับและส่งสารบนความเข้าใจความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกใช้สื่อสร้างสื่อและกลวิธีการสื่อสารที่มีรูปแบบวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาที่ 3 สื่อดิจิตอลและสื่อผสมได้เป็นอย่างดี

โดยการสื่อสาร ประกอบไปด้วย
1.การรับสารอย่างมีสติและถอดรหัสให้เกิดความเข้าใจ
2. การรับและส่งสารด้วยความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3. การผลิตสื่อและกลวิธีการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

 

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม Teamwork and Collaboration :TC
การทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำใช้กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

การรวมพลังทำงานเป็นทีมประกอบไปด้วย
1. สมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ
2. กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ
3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

4. การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking :HOT)
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงานวิธีการหรือนวัตกรรมโดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิมให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ประเมินผลกระทบของปัญหาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมพิจารณาโครงสร้างเชิงระบบให้ครอบคลุมเพียงพอที่จะแก้ปัญหา สามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการแก้ปัญหาของตนเองได้

โดยการคิดขั้นสูงประกอบไปด้วย
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การคิดเชิงระบบ
3. การคิดสร้างสรรค์
4. การคิดแก้ปัญหา

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen :AC)
การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกรู้เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเคารพในกฎกติกาและกฎหมายมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยยึดมั่นในความเท่าเทียมเป็นธรรมค่านิยมประชาธิปไตยและสันติวิธี

โดยการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งประกอบไปด้วย
1. พลเมืองรู้เคารพสิทธิ
2. พลเมืองรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
3. พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ
4. พลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ

โดยหากคุณครูสนใจจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรฐานสมรถนะ เพิ่มเติม สามารถอ่าน เกริ่นข้อมูลเบื้องต้น หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม 8 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จากเว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมได้เลยนะคะ ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล และภาพ หลักสูตร ฐานสมรรถนะ คาดเริ่มใช้ ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียน ทำความรู้จักหลักสูตร ฐานสมรรถนะ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นอย่างสูงค่ะ