วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Advertisement

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี คู่มือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ เป็นคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ที่จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ สามารถใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น บริบทความต้องการของสถานศึกษา และบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน นักวิชาการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ทําให้เอกสารคู่มือฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าคู่มือหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับสถานศึกษา สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นคนดี มีวินัย สํานึกความเป็นไทย ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ลิงก์ดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

ลิงก์ดาวน์โหลดหลักสูตรปฐมวัย 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี

Advertisement

ลิงก์ดาวน์โหลด หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ดาวน์โหลดตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

Advertisement

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments