หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี

2147

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี
หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี

ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี

เปิดรับสมัครและอบรม 2 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses/course-v1:IPST+DT005+2021-5/about

หมายเหตุ: จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรจาก กคศ. หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาเทคโนโลยี
Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand
Website : http://designtechnology.ipst.ac.th/

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1

โครงสร้างรายหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ตอนที่ 2 เทคโนโลยีแก้ปัญหา
ตอนที่ 3 เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

ในแต่ละส่วน ประกอบไปด้วย
1) เนื้อหา
2) แบบฝึกหัด
3) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
4) แนวทางการวัดและประเมินผล
5) สื่อและแหล่งเรียนรู้
6) แบบทดสอบ

ระยะเวลาในการอบรม

เริ่มวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
สิ้นสุดวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิทยากรประจำหลักสูตรอบรม

นายขจิต เมตตาเมธา

ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสยามชัย สุกใส

นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นุศวดี พจนานุกิจ

นักวิชาการอาวุโส สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดร.เพียรกิจ นิมิตรดี

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพะเยาวิทยาคม จ.พะเยา

นางทัศณีย์ นวลกุ้ง

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี
หลักสูตรอบรมครูออนไลน์
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1อบรมฟรี

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.