หลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

7754

หลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีหลักสูตรอบรมออนไลน์มาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับ โดยวันนี้ขอนำหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. ที่ชื่อว่า หลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล มาฝากทุกท่าน โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

  • กำหนดการ
กำหนดการ ปี 2562 ปี 2563
รับสมัคร : 1 ต.ค.62-21 ม.ค.63 22 ม.ค-31 ธ.ค.63
อบรมออนไลน์ : 1 ต.ค.62-31 ธ.ค.63 22 ม.ค-31 ธ.ค.63
พิมพ์เอกสารรับรอง : 1 พ.ย.62 เป็นต้นไป ภายใน 3 วันหลังอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์ฯ
การเทียบเวลา : 3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
จำนวน (ประมาณ) : 20000 คน 20000 คน
  • Course Outline :

คลิกดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

  • คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย :
   1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป
   2. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง  มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ
   3. เป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด
  • การสมัคร :
   1. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้  สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้  โดยไม่ต้องมีหนังสือจากส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมไปยังสำนักงาน ก.พ.
   2. กรณี ประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรใด ไปที่ เมนู “หลักสูตรของคุณ” คลิกที่ Graphic ยางลบ ทางขวามือ ของหลักสูตรนั้น ภายในช่วงเวลาการรับสมัคร
   3. สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตออกจากระบบการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
  • การอบรมออนไลน์ :

ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า

Pretest & Posttest

แบบฝึกปฏิบัติ

  1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทำเพียงครั้งเดียว
  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ทำซ้ำได้สูงสุด 10 ครั้ง   โดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้

 

 • การผ่านหลักสูตร :
  1. ศึกษาบทเรียน โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  2. ทำแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน (Pretest) ทุกหน่วย
  3. ทำแบบทดสอบหลังจบบทเรียน (Posttest) ทุกหน่วย โดยได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ทำได้ 10 ครั้ง การผ่านหลักสูตรจะพิจารณาคะแนนครั้งที่ได้มากที่สุด)

 

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.พ.