หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ “สิทธิการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร  จาก สพป.นราธิวาส เขต 1 

5274
หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ "สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร  จาก สพป.นราธิวาส เขต 1 
หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ “สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร  จาก สพป.นราธิวาส เขต 1 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ “สิทธิ การลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร  จาก สพป.นราธิวาส เขต 1 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทําหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งยังเป็น การประหยัดเวลา และงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ สามารถนําความรู้ จากหลักสูตรดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ลำดับขั้นตอน ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้
1.ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร และเอกสาร ระเบียบอ้างอิง
2. กรอกข้อมูล (คํานําหน้านาม ชื่อ-สกุล) ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการออกเกียรติบัตร
3. จัดทําแบบประเมินวัดความรู้หลังการศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะได้รับเกียรติบัตร
4. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5. เนื่องจาก สwป.นร.1 จะต้องดําเนินการออกเลขเกียรติบัตร หากท่านทําแบบทดสอบผ่านเกณฑ์
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร (หน้าเวปไซต์ที่อบรม) ได้ในวันถัดไป 

ในการทำแบบทดสอบ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ “สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสอบ  และปฏิบัติดังนี้
1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มทำข้อทำแบบทดสอบ
2. ทำแบบทดสอบให้ครบทั้ง 15 ข้อ แล้วคลิกปุ่มส่ง
3. ท่านสามารถดูคะแนนได้ทันทีหลังการสอบ เกณฑ์การผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ตอบถูก 12 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรการผ่านการอบรม

คลิกที่นี่..เข้าเว็บ หลักสูตรออนไลน์ “สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

คลิกที่นี่..ทำแบบทดสอบ “สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

ตัวอย่างเกียรติบัตร…

หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ "สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร  จาก สพป.นราธิวาส เขต 1 
หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ “สิทธิการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตร  จาก สพป.นราธิวาส เขต 1

เรื่องที่น่าสนใจ…
แบบทดสอบออนไลน์ รวม 6 หลักสูตรแบบทดสอบ ความรู้ออนไลน์  “หลักสูตรละ10000คน/วัน” จาก สพป.กำแพงเพชร เขต2
รวมไว้ที่นี่ 14 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดย สพป.สงขลา เขต 1
รวม 16 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี+มีเกียรติบัตร จาก กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  สพม.10
รวมลิ้งก์ 3 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ พร้อม แบบทดสอบออนไลน์ มีเกียรติบัตร  จาก รร.นิคมสร้างตนเอง ระยอง 8

ขอขอบคุณที่มา  สพป.นราธิวาส เขต 1