รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับวันครู 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

6917

“วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปีงานวันครูแห่งชาติในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500จุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมวันครู ได้แก่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

Advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับวันครู 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์ลงทะเบียน พร้อมรับเกียรติบัตร จาก สมศ ในการรับชม Facebook Live วันที่ 19 ม.ค. 2565

หลักสูตร เสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา เนื่องในวันครู จากคุรุสภา เข้าร่วมกิจกรรมได้ถึง 31 พ.ค. 2565

>> ลิงก์เข้าอบรม หรือ ทำแบบทดสอบออนไลน์

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จากคุรุสภา และ Trainflix เข้าร่วมกิจกรรมได้ถึง 31 พ.ค. 2565

>> ลิงก์เข้าอบรม หรือ ทำแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกเจริญ

>> ลิงก์เข้าอบรมหรือทำแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง วันครูแห่งชาติ จากห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพอง

>> ลิงก์เข้าอบรมหรือทำแบบทดสอบออนไลน์

Advertisement

แบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง วันครู ประจำปี 2565 จากห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ

>> ลิงก์เข้าอบรมหรือทำแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตร เรื่อง วันครูแห่งชาติ จากโรงเรียนบางสะพาน

>> ลิงก์เข้าอบรมหรือทำแบบทดสอบออนไลน์

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตร ที่จัดโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

>> ลิงก์เข้าอบรมหรือทำแบบทดสอบออนไลน์

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ ที่จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ MBU Kalasin ทำแบบทดสอบได้ถึง 16-22 ม.ค.2565
>> ลิงก์เข้าอบรมหรือทำแบบทดสอบออนไลน์

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/