หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560

8638

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งได้มีการประกาศรับรองจำนวน 2 รอบ รอบแรก 44 หลักสูตร และ รอบที่ 2 29 หลักสูตร รวมหลักสูตรอบรม สพฐ. ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 มีจำนวนทั้งหมด 73 หลักสูตร ดังรายละเอียดด้านล่างครับ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ตาม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ซึ่งกําหนด หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหลักสูตรการพัฒนาต้องเป็นหลักสูตรที่ สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน โดยสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จํานวน ๔๔ หลักสูตร โดยให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. รับเรื่อง

และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ที่มีผลสําเร็จตามหลักสูตรการพัฒนา ไม่ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ มีผลบังคับใช้ และเป็นหลักสูตรเดียวกับ หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว ให้นําผลการพัฒนามาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดย ก.ค.ศ. มีมติให้ส่วนราชการ เป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการพัฒนาครูแบบบูรณาการ ทั้งระบบ ได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

และมีมติรับรองหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ หลักสูตร อาศัยมติของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน และมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาครูแบบบูรณาการทั้งระบบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ซึ่งข้าราชการครูสามารถเข้ารับการพัฒนาและนําผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังมีรายชื่อหลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (6)

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดข้อตกลง และระยะเวลาการนํา หลักสูตรที่ผ่านการรับรองไปใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาครู เพื่อคงสถานะหลักสูตร รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินการพัฒนา และรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาของแต่ละ หลักสูตร จะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ ของสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://hrd.obec.go.th ในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560
หลักสูตรอบรมที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ว21/2560

ดาวน์โหลดไฟล์

29 หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 คลิกที่นี่!!

44 หลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา เพื่อประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 คลิกที่นี่!!

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.