หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี ครูผู้ช่วย จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น

2663

หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี ครูผู้ช่วย จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น

 

สถานีก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สวัสดี ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงานก.ค.ศ. มีประเด็นสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เราเรียกกันว่าการขอใช้บัญชีที่ได้ประกาศใช้ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6/ ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

เพิ่มเพื่อน

โดยเหตุที่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ข้อ 12 กำหนดให้การใช้บัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ดังนั้นจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้การดำเนินการขอใช้บัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

การดำเนินการผู้ขอใช้บัญชี
1.กำหนดคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกและจำนวนตำแหน่งว่างที่จะขอใช้บัญชีและขอใช้บัญชีตามลำดับ

2. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาหากอนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้แจ้งผู้ขอใช้บัญชีทราบโดยเร็วแล้วสอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่และจำนวนที่ได้รับอนุมัติเมื่อได้รับการแจ้งจากผู้สอบแข่งขันได้แล้วให้จัดลำดับที่เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ผู้ขอใช้บัญชีขอ

3.แจ้งรายชื่อลำดับที่และเอกสารหลักฐานเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ผู้ขอใช้บัญชีขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส่วนราชการที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ทราบ

4. เมื่อได้รับรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จัดลำดับที่และเอกสารหลักฐานแล้วให้รายงาน ก.ค.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ประกาศใหม่ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิม

5.แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส่วนราชการเจ้าของบัญชีเพื่อยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

6. ใช้ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยต้องกำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งไม่หลังวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบอายุการขึ้นบัญชี

7.เมื่อได้รับแจ้งการประกาศขึ้นบัญชีแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมของผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น

 

หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี ครูผู้ช่วย จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น
หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี ครูผู้ช่วย จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล จาก ก.ค.ศ.ค่ะ