หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2615

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ เฉพาะสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

๒.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับ

advertisement

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การใดที่ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ อยู่ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ มีผลใช้บังคับ
ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

advertisement

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายละเอียด