หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

1653
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 4/961 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ4/ว5 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ต่อมาได้แจ้งคำอธิบายและแจ้งให้ กศจ. ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2
โทร. 0 2280 2828
โทรสาร 0 2280 1029

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.