Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ว18/2558
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ.
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง
และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

You might also like