หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19

1829

หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝาก เช่น เคยครับ เป็นข่าวสาร หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคโควิด – 19 โดยส่วนราชการที่มี ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการอยู่ มีแนวทางดังนี้ 

๑. การมอบหมายให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการ ในและนอกสถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ส่วนราชการควรให้ความสําคัญกับการมอบหมายลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการให้ปฏิบัติราชการภายในที่พักและลดจํานวนผู้มาปฏิบัติงานภายในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากมีเหตุผลความจําเป็นที่ยังคงต้องมอบหมายให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการ ก็ให้ใช้รูปแบบการเหลื่อมเวลาทํางาน สลับวันหรือเวลาทํางาน เพื่อลดความแออัด ทั้งในช่วงเวลาการเดินทางและช่วงเวลาการทํางาน โดยให้คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ

๒. กรณีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า อาจมีลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ในสังกัด มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๑ หากส่วนราชการเห็นว่า มีลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัด มีที่พักอาศัย หรือเป็นผู้เดินทางแวะผ่านหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง หรือมีเหตุสงสัยว่าอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ จําเป็นต้องให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ และลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาด ให้ส่วนราชการพิจารณาอนุญาตให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กักตัวภายในที่พักเพื่อสังเกตอาการ พร้อมกับมอบหมายการปฏิบัติราชการตามที่เห็นเหมาะสม เป็นเวลา “๑๔ วัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคอยติดตาม กํากับ ดูแล คุณภาพงวนและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างประจํา

และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการอย่างสม่ําเสมอ สําหรับลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพร้อมติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้กักตัวและ ปฏิบัติราชการภายในที่พัก และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พัก โดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ พร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการ ในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป

๒.๓ อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระหว่างการกักตัวและปฏิบัติราชการภายในที่พักแล้ว ปรากฏว่า ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทําให้ต้องเข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมาย การปฏิบัติราชการภายในที่พัก ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อหรือวันที่มีอาการ แล้วแต่กรณี

๓. กรณีลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการเป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

. ๓.๑ ให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในทันที พร้อมกับจัดส่งใบลา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม ในโอกาสแรก

๓.๒ หากลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการได้เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ แล้วแต่กรณี และต่อมาแพทย์มีคําสั่งให้กลับไปพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านต่อไปอีก เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามนัยประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 (COVID-19) สําหรับสถานพยาบาล ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ หรือระเบียบอื่นที่กําหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่า ในช่วงระหว่างการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา ๑๔ วันดังกล่าว ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของ ส่วนราชการยังมีสถานะเป็นผู้ป่วย ให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการรายงานการกลับไปพักฟื้น หรือกักตัวที่บ้านตามคําสั่งแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการดําเนินการให้มีการลาตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม

๓.๓ เมื่อลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านตามคําสั่งแพทย์แล้ว ให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการพิจารณา มอบหมายให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง ตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป

๓.๔ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ของส่วนราชการผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล การปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจําของส่วนราชการตามผลการปฏิบัติราชการจริง ส่วนการพิจารณา เลื่อนขั้นค่าจ้าง ถือเป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างที่จะพิจารณาการลาของ ลูกจ้างประจําของส่วนราชการดังกล่าวเป็นกรณีลาป่วยตามข้อ ๘ (๔) (ค) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างอาจนําผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ การเจ็บป่วยของลูกจ้างประจําของส่วนราชการไปประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พฤติกรรมการมาทํางานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย

รายละเอียดอื่นๆตามหนังสือด้านล่างนี้ครับ

 

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ