Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หวั่นขยับภาคบังคับทำ นร.ออกกลางคัน

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

หวั่นขยับภาคบังคับทำ นร.ออกกลางคัน

Advertisement

ย้ำร่าง รธน.ระบุรัฐจัดศึกษา 12 ปี “ดาว์พงษ์” ขอถกข้อเสนอผู้ตรวจการฯ

Advertisement

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำข้อเสนอในการแก้ปัญหานโยบายการศึกษา ปัญหาโครงสร้างการศึกษา ระบบจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้เรียน โดยขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้กฎหมายการศึกษา 15 ฉบับ โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อาทิ ให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 แยกสายสามัญ และสายอาชีวะตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเสนอให้ตั้งสถาบันครูศึกษา รวมถึงให้เด็กที่จบ ป.6 แต่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียน ม.1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากไม่มีต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนและทำคะแนนให้ดีขึ้น ว่าต้องคุยรายละเอียดกับผู้ตรวจการฯ ถึงข้อมูล ประกอบแนวคิดดังกล่าว การเสนอเปลี่ยนการศึกษาภาคบังคับจาก ป.1 ถึง ม.3 เป็นปฐมวัยถึง ป.6 นั้น ขณะนี้ในร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับประชามติ) มาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ปัจจุบันการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ม.3 ยังกลัวเด็กจะหลุดออกนอกระบบ หากบังคับแค่ ป.6 ก็มีโอกาสที่เด็กจะออกนอกระบบการศึกษามากขึ้น ส่วนข้อเสนอให้เด็กขึ้น ม.1 ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเองหากเกรดเฉลี่ยจบ ป.6 ไม่ถึง 2.5 นั้น ต้องไปถามสังคมเองว่าเห็นด้วยหรือไม่

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ข้อเสนอหลายข้อเป็นประโยชน์ มีบางประเด็นโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับซึ่งควรจะให้อยู่ที่ ม.3 เช่นเดิม และใช้วิธีขยายเพิ่มในระดับอนุบาลอีก 3 ปี ไม่ใช่ไปตัด ม.ต้นทิ้ง เพราะจะส่งผลให้ตัวเลขเด็กออกกลางคันเพิ่มขึ้น และควรปรับการเรียนการสอนให้เด็ก ม.ต้น ได้เรียนรู้และสัมผัสหลายอาชีพ เพื่อตรวจสอบความถนัดของตัวเอง และให้แยกสายการเรียนในชั้น ม.ปลาย สำหรับแนวคิดให้เด็กจบป.6 แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอมเองนั้น ตนไม่เห็นด้วย เพราะจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 27 เม.ย. 2559 05:45

You might also like