Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

หวั่นตั้งผอ.รร.2พันแห่งไม่ทันเปิดเทอม! กศจ.53 จว.ยังไม่ตั้ง’อกศจ.’เหตุผู้ว่าฯติดภารกิจ

Advertisement

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศธ.
ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ขอให้เร่งรัดจัดประชุมและเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)
ให้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
(คปภ.) พิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลไม่เกิดการสะดุด
โดยขอให้เร่งบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รุ่นปีการศึกษา2559 จำนวน 3,311 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม
และพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายครูและผู้บริหารการศึกษา
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน นั้น ขณะนี้
มีกศจ.ส่งรายชื่ออกศจ.ให้รัฐมนตรีว่าการศธ.
ในฐานะประธานคปภ.ลงนามแต่งตั้งแล้วจำนวน 24 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 53
จังหวัด ทราบว่ายังไม่สามารถเรียกประชุมได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ติดภารกิจค่อนข้างมาก
แต่คิดว่าจะสามารถเรียกประชุมและเสนอรายชื่อแต่งตั้งอกศจ.ได้ภายในสัปดาห์นี้
เพราะมีงานเร่งด่วนหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเฉพาะการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายครูและผู้บริหารการศึกษา
ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2559
ส่วนการบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้น
กศจ.สามารถมอบอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
ดำเนินการเรียกบรรจุได้เลย และเท่าที่ทราบบางแห่งดำเนินการเรียกบรรจุไปแล้ว
อาทิ กศจ.กรุงเทพฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน
ก็มอบอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“สาเหตุที่กศจ.ไม่สามารถมอบอำนาจให้เขตพื้นที่ฯ
เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาได้เช่นเดียวกับการเรียนบรรจุครู
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพราะคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่า การแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา
ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
ซึ่งต้องให้อกศจ.แต่งตั้ง”นายพิษณุกล่าว

Advertisement

ที่มา : มติชนออนไลน์ 25 ต.ค. 2559

You might also like