วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTหากคุณครูต้องการ เก็บผลงาน ว.17 ควบคู่ กับ PA ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรบ้าง

หากคุณครูต้องการ เก็บผลงาน ว.17 ควบคู่ กับ PA ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรบ้าง

Advertisement

เก็บผลงาน ว.17 ว.PA ว.17 กับ ว.PA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี บทความเกี่ยวกับการทำ วิทยฐานะ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทาง ก.ค.ศ. ได้ประกาศแนวทางการทำผลงานวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ หรือที่ทุกท่านเรียนกันว่า วิทยฐานะ ว.PA ซึ่งจะได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้

ซึ่ง ครูอัพเดตดอทคอม เชื่อว่าอาจจะมีคุณครูหลายท่านที่ได้เก็บงาน วิทยฐานะเกณฑ์เดิม ว.17 และจะนำมาใช้รวมกับ ว.PA ครูอัพเดตดอทคอมจึงได้มี รายละเอียดเดี่ยวกับด้านที่ 3 ของ ว.17 ซึ่งเมื่อคุณครูอ่านบทความ อ่านที่นี่..หากคุณครูต้องการ เก็บผลงาน ว.17 ควบคู่ กับ PA ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรบ้าง ก็จะทำให้ทราบว่า ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรไว้นั่นเองค่ะ

ด้านที่ 3 ส่วนที่1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (60 คะแนน)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หมายถึง ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน
ตัวบ่งชี้1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน หมายถึง ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเปรียบเทียบ
ปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
ตัวบ่งชี้1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ หมายถึง ความก้าวหน้าของการทดสอบในวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

เก็บผลงาน ว.17 ว.PA ว.17 กับ ว.PA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้2.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม หมายถึง ผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้กิจกรรมประจำวัน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด
ตัวบ่งชี้2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในรายวิชาที่เสนอขอผลงาน

3. ปริมาณและสภาพของงาน พิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้3.1 ปริมาณงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา/รายวิชาที่รับผิดชอบและจำนวนนักเรียนที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้3.2 สภาพของงาน หมายถึง ความรับผิดชอบของผู้สอนที่มีต่อนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม/พัฒนาการตามวัยและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ พื้นที่ภูเขาหรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดนหรือพื้นที่มีลักษณะพิเศษ

 

เก็บผลงาน ว.17 ว.PA ว.17 กับ ว.PA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

รายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่3) ส่วนที่ 1
1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการ
ประเมินของปีปัจจุบัน
– ชื่อวิชาที่สอน……………………………………………………………………
– คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน = ………..
– คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน = ……….
1.1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน
– คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาที่แล้ว = …………………………………
– คะแนนทีเฉลี่ย* (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน = ……………………………….
1.1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ
– คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาที่ผ่านมา = ………..
– คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาปัจจุบัน = …………

Advertisement

เก็บผลงาน ว.17 ว.PA ว.17 กับ ว.PA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

หมายเหตุ:
1) ผู้ขอรับการประเมินในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่มีการทดสอบระดับเขต/
ประเทศ ให้รายงานเฉพาะข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 เท่านั้น
2) ผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย ให้รายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ไม่ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3)
3) ผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษในกรณีเรียนร่วมและขอในสาขาการศึกษาพิเศษที่ไม่
มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ตามที่กำ หนดในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยต้องมีผู้เรียนเรียนร่วมในความดูแล ทั้ง 2 ปีรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (ไม่ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และข้อ 1.1.3)
4) ผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ ให้รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
ที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง
การพัฒนาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความก้าวหน้าในด้านใด ระดับใด และอย่างไร ตามที่กำหนดไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ไม่ต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้อ 1.1.1 ข้อ 1.1.2 และ ข้อ
1.1.3)

1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ
ให้รายงานในรอบ 2 ปีที่ทำการสอนในวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ดังนี้
1.2.1 ผู้เรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ จำนวน…………………คน
1.2.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตาม
หลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี
จำนวน………….คน คิดเป็นร้อยละ…………
1.2.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดใน
ระดับดีจำนวน………….คน คิดเป็นร้อยละ…………

3. ปริมาณและสภาพของงาน (ณ วันที่ยื่นคำขอรับการประเมิน)
3.1 ปริมาณงาน
– จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์…………….ชั่วโมง
– จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์/สาขาวิชา และระดับชั้นที่สอน…..
– จำนวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)…………ฉบับ (สำหรับผู้ขอรับการประเมิน
ที่สอนการศึกษาพิเศษ)
– จำนวนผู้เรียนที่สอน………………..คน
– จำนวนครั้งที่ผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมประจำวันต่อปี……………. ครั้ง
(สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย)
– ปฏิบัติงานอื่น (ถ้ามี)โปรดระบุ……………………………………………………

3.2 สภาพของงาน
 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหลายประเภทความพิการและมีลักษณะอาการรุนแรง
 รับผิดชอบนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม
 สถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ
 สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา หรือเกาะหรือติดกับรอยตะเข็บชายแดน
 สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กันดาร เสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ เป็นต้น

*** ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด/คำอธิบายการให้คะแนนรายข้อในหลักเกณฑ์ ว17/2552

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

Advertisement

ซึ่งจากการอ่านรายละเอียด อ่านที่นี่..หากคุณครูต้องการ เก็บผลงาน ว.17 ควบคู่ กับ PA ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรบ้าง คุณครูอาจจะพอทราบเอกสารที่ต้องเตรียมเก็บไว้ใช้คู่กับ วิทยฐานะ ว.PA พอสมควรแล้ว โดยทั้งนี้ ต้องรอประกาศเกณฑ์ที่ชัดเจนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 อีกครั้งด้วยค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ ไฟล์ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ที่จะนำมาแทนผล PA  จากเพจศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุงค่ะ

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments