หากจะยุบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมีมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเดียวกัน — ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. —

1032

รมว.ศึกษาธิการ ตอบข้ออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ทีโอที นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 โดยได้ตอบข้ออภิปรายของนางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านศึกษาเรื่องการยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เข้ามาดูข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและสตูล โดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียนที่พบไม่มีปัญหา ทั้งในเรื่องอัตรากำลังและอาหารกลางวัน แต่ในภาพรวมก็อาจมีปัญหาอยู่ ส่วนการยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียนหรือไม่นั้น จะมีการหารือร่วมกันภายในกระทรวงศึกษาธิการก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาบ้าง แต่ไม่นานนัก

เชื่อว่าหากจะยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียน จะทำบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” เป็นสำคัญ ทั้งการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และทำให้เด็กไทยทุกคนมีมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเดียวกันด้วย โดยหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 50 และได้รับทราบข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ว่า สิงคโปร์ก็ยึดคุณภาพของโรงเรียนเป็นหลักสำคัญเช่นเดียวกัน และหากพบว่าโรงเรียนใดไม่มีคุณภาพก็จะควบรวมทันที โดยแนะนำว่าการควบรวมโรงเรียนช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และการมีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนอย่างเหมาะสม

นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
อิทธิพล รุ่งก่อน : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
26/7/2562