Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ห่วงเด็กป.1″เหนือ-ใต้”อ่านเขียนไม่ได้ สพฐ.จัดสอนเสริมประเมินผลเรียนรายบุคคล

Advertisement

นาย
การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยผลการดำเนินนโยบาย ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 ว่า

จากการ
สำรวจการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่อเดือนส.ค.2558 มีเด็กอ่าน ไม่ออก 7.37 เปอร์เซ็นต์ และเขียนไม่ได้
15.51 เปอร์เซ็นต์ สพฐ.จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
และสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียน ป.1 ส่งเสริมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ
รวมทั้งแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (บีบีเเอล)
และเผยแพร่แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
“ทำอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ก)
ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดีแอลทีวี)
ให้ครูนำไปประยุกต์ใช้

นายการุณกล่าวต่อว่า
เมื่อถึงเดือนพ.ย.2558 สพฐ. พบว่าจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกลดลงเหลือ 5.71
เปอร์เซ็นต์ เขียนไม่ได้ 7.63 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาต้นเดือนม.ค.2559 ลดลงเหลือ
4.04 เปอร์เซ็นต์ และ 6.15 เปอร์เซ็นต์

นายการุณกล่าวอีก
ว่า เด็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคใต้
ซึ่งเกิดจากหลากหลายปัญหา ทั้งความยากจน ต้องย้ายถิ่นฐาน
หรือป่วยเรื้อรังจนขาดเรียนบ่อย ขณะที่ครูอาจมีภาระนอกเหนือจากการสอน
เป็นครูบรรจุใหม่ จบไม่ตรงวุฒิการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการสอน
การวัดและประเมินผล รวมถึงขาดสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย
ตลอดจนสถานศึกษาขาดแคลนครู ไม่มีผู้อำนวยการ
หรือผู้อำนวยการไม่อยู่โรงเรียน สพฐ.จึงมอบหมายให้ สพท.
และสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียน ป.1
จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหา จากนั้นให้ครูติดตามประเมิน
และจัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคล
เพื่อจัดทำแผนการพัฒนานักเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ซึ่ง
สพฐ.เชื่อมั่นว่าจะแก้ปัญหาได้แน่นอน

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

You might also like