Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ห้ามผอ.ลาให้ตัวเอง สพฐ.ออกคำสั่งแล้ว มีผล 1 มกราคม ปีนี้

Advertisement

สพฐ.ออกคำสั่งห้าม
ผอ.อนุมัติลาตัวเอง พร้อมแจ้ง รร. เขตพื้นที่ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59
ส่งหนังสือเวียน รร.จัดอบรมครูช่วงวันหยุด-ปิดเทอม ลดปัญหาครูทิ้งเด็ก
เผยให้ รร.ขาดแคลนครูจ้างครูเกษียณสอนต่อ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ
กพฐ.) กล่าวว่า จากกรณีที่ผู้อำนวยการ (ผอ.)
สถานศึกษามีอำนาจอนุมัติให้ตัวเองสามารถลาหยุดหรือลาไปราชการได้
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ ดังนั้นตนจึงได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.ที่ 1874/2558
ลงวันที่ 25 ธ.ค.2558 เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่ง
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่ง สพฐ.ที่
1216/2549 วันที่ 20 พ.ย.2549 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 เป็นต้นไป ดังนี้

1.ให้

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการของตนเอง เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานเลขาฯ กพฐ.ทราบเดือนละ 1 ครั้ง

2.ให้

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการทุกตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.ให้

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการของ ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา
ไปราชการนอกจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามี
พื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด แล้วแต่กรณี และ

4.ให้
ผอ.สถานศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง
และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา
ไปราชการภายในจังหวัดหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามี
พื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด แล้วแต่กรณี
เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเดือน
ละ 1 ครั้ง

นายการุณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังแจ้งไปยัง
รร.และเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือเรื่องการจัดอบรม
สัมมนาครู ขอให้จัดในวันหยุดราชการหรือช่วงปิดภาคเรียนไปแล้ว
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาครูทิ้งห้องเรียน และ
สพฐ.ยังจัดทำโครงการครูผู้ทรงคุณค่าต่อแผ่นดิน
โดยมอบหมายให้สถานศึกษาที่มีอัตราจ้างลูกจ้างแบ่งอัตราไว้ 25%
เพื่อจ้างครูเกษียณที่เป็นครูเก่ง มีเทคนิคการสอนอย่างเชี่ยวชาญ มาสอนต่อใน
รร.ที่มีความจำเป็น ขาดแคลน ตั้งเป้าจ้างครูเกษียณไว้ จำนวน 1,000 คน
เงินเดือน 15,000 บาท แต่เท่าที่ทราบขณะนี้มีครูเกษียณที่มีจิตอาสา จำนวน
702 คน ที่ประสงค์จะสอนให้โดยไม่ขอรับค่าจ้างสอนด้วย
อัตราที่จะนำมาใช้จ้างครูเกษียณนั้นจะไม่เกี่ยวกับอัตราการบรรจุข้าราชการ
ครู หรือพนักงานราชการ สพฐ. แต่จะใช้ในส่วนของตำแหน่งครูอัตราจ้างของ
รร.แทน
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีว่างลงกรณีที่ครูอัตราจ้างสอบบรรจุเข้ารับราชการได้. 

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 6 มกราคม 2559

You might also like