วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาอกคศเขตพื้นที่การศึกษา 2565 คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว35/2565

อกคศเขตพื้นที่การศึกษา 2565 คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว35/2565

Advertisement

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565

อกคศเขตพื้นที่การศึกษา 2565 คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว35/2565

มาตรา 9 ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา” และ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” สําหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้

จํานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งองค์ประกอบของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ต้องกําหนดให้มีผู้แทน กศจ. อย่างน้อยหนึ่งคน และนายอําเภอหรือผู้แทน อย่างน้อยหนึ่งคน สําหรับกรุงเทพมหานคร ให้มีผู้อํานวยการเขตหรือผู้แทน อย่างน้อยหนึ่งคน ร่วมเป็น องค์ประกอบด้วย

บรรดาอํานาจหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดไว้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 

แนวทางการดำเนินการ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA กำหนดให้มีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

ให้ ก.ค.ศ. ดําเนินการให้ได้มาซึ่งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

อกคศเขตพื้นที่การศึกษา 2565 คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว35/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ว35/2565

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

วันหยุดราชการ 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments