Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คู่มือ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่น

คู่มือ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่น

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีคู่มือ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่น ซึ่งการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในปัจจุบัน
ที่ควรส่งเสริม โดยคู่มือ ได้จัดทำขึ้นโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ค่ะ ไปดูตัวอย่างคู่มือกันเลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน
คู่มือ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่น คู่มือสร้างวินัยนักเรียน
คู่มือ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่น คู่มือสร้างวินัยนักเรียน

Advertisement

Advertisement

หน้าปกของคู่มือ ซึ่งในคู่มือจะมีทั้งหมด 64 หน้าค่ะ โดยรายละเอียดของคู่มือจะประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ

ความเป็นมาของโครงการ
ขั้นตอนการนํารูปแบบการส่งเริมวินัยนักเรียนลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
นิยามและความหมายของคําที่นํามาใช้
คําอธิบายรูปแบบการส่งเสริมวินัยนักเรียน
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น
คู่มือพัฒนาวินัยนักเรียนด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น
คู่มือวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์
รู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น (สําหรับคณะกรรมการวินัยนักเรียน)
คณะผู้จัดทํา

 

ดาวน์โหลดคู่มือ
You might also like