องคมนตรีเผย ในหลวงทรงห่วงปัญหาหนี้สินครู

633

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบโอวาทตอนหนึ่ง ในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนพระราชทานตามโครงการกองทุนการศึกษา ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง
โครงการกองทุนการศึกษา โดยทรงมีพระประสงค์ คือ ให้ทุกคนเป็นคนดี
โครงการกองทุนการศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ขณะนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่
4 แล้ว คณะองคมนตรีได้กราบทูลถวายรายงานโดยตลอด
ทรงเป็นห่วงเรื่องหนี้สินครู ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครู
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันดูแล
ซึ่งเราพบว่าครูมีหนี้สินตั้งแต่เป็นนักศึกษาครูเพราะต้องกู้เงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาเป็นค่าเล่าเรียน จบแล้วก็ต้องใช้คืน
หากได้รับการบรรจุในที่ห่างไกล ก็จะมีปัญหาเรื่องค่าเดินทาง เป็นต้น
นอกจากนี้กองทุนให้กู้อื่นๆ ก็ปล่อยเงินกู้ให้กับครูได้ง่าย
และให้วงเงินสูง
โดยไม่ตรวจสอบภาระหนี้สินเดิมหรือความสามารถในการใช้เงินคืน
ซึ่งควรต้องมีการตรวจสอบหรือมีเงื่อนไขก่อนการปล่อยกู้ให้มากขึ้น
ทั้งนี้อาจมองได้ว่าเป็นปัญหาของแต่ละบุคคล
แต่หากมองในภาพรวมก็น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ครูได้
ซึ่งคงได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการต่อไปใน
อนาคต
น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า
ทุนโครงการกองทุนการศึกษา เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
และในส่วนของการเรียนระดับอุดมศึกษานั้น
สกอ.ได้ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับผู้รับทุนพระราชทานที่ศึกษาต่อเนื่องในระดับ
อุดมศึกษา เพื่อเป็นการผ่อนพระราชภาระเนื่องจากเป็นทุนระยะยาว
โดยรับนักเรียนทุนพระราชทานปีนี้เป็นรุ่นแรก จำนวน 12 คน ได้รับเงินทุนคนละ
55,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่ไม่มาก
สกอ.จะประสานกับมหาวิทยาลัยที่รับเด็กเข้าเรียน
เพื่อขอทุนการศึกษาอื่นเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยไม่ให้เด็กต้องลำบากมากนัก

ที่มา : มติชน 1 ก.ค. 2559