Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

องค์กรครูจี้ตั้ง ‘อ.ก.ค.ศ.สพฐ’ สอบ’ผอ.ร.ร.-ครู’แทนก.ค.ศ.

Advertisement

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ไม่ได้ดำเนินการให้มีการสอบบรรจุบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งผลให้บรรดารองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหลายพันคนเสียสิทธิในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)

เพิ่มเพื่อน

โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ระบุว่าการสอบบรรรจุบุคคลเป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในฐานะต้นสังกัดจะต้องกำหนดปฏิทินการคัดเลือกและตัวชี้วัดต่างๆ ให้ ก.ค.ศ.พิจารณานั้นว่า การที่เลขาธิการก.ค.ศ.ระบุดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการที่ไม่ได้ดำเนินการสอบบรรจุผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนในปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องของความผิดพลาดของการดำเนินการ ไม่ได้เป็นเรื่องของนโยบาย ซึ่งตนไม่ประสงค์จะไปขุดคุ้ยว่าเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการใด

Advertisement

Advertisement

เพราะจะว่าไปแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมก.ค.ศ.ด้วย ก็ควรจะติดตามทวงถามสพฐ.ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่มากมาย เพราะทำให้โรงเรียนจำนวนมากกว่า 4,000 โรงเรียนไม่มีผู้นำทางการศึกษา

“เนื่องจากงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ก.ค.ศ.หลายงานเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การสอบบรรจุครู การสอบบรรจุผู้บริหารโรงเรียน การดำเนินการทางวินัย การพิจารณาเลื่อนวิทยะฐานะ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย เป็นต้น บางเรื่องล่าช้ากว่ากำหนดถึง 5 ปี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากอัตรากำลังบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ.ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สพฐ. ทำหน้าที่แทนก.ค.ศ. แล้วดึงงานที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ อ.ก.ค.ศ.สพฐ. เช่น งานบรรจุแต่งตั้ง งานการดำเนินการทางวินัย งานการพิจารณาและเลื่อนวิทยะฐานะ ฯลฯ ส่วนก.ค.ศ. ให้ทำหน้าที่ในเรื่องการออกกฎ ระเบียบอย่างเดียว เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)” นายรัชชัยย์ กล่าว

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like