Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 ราย

Advertisement

0

อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 ราย

ที่ประชุมก.ค.ศ. ได้อนุมัติย้าย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 ราย ตามที่ สพฐ.
เสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้

1.
นายพยอม วงษ์พูล  ผอ.สพม.เขต 42
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
2. นายไพศาล
วุทฒิลานนท์  ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา
เขต 1
3. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  ผอ. สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 33 (บุรีรัมย์)
4. นายพิทยา ไชยมงคล  ผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต
33 (สุรินทร์)
5. นายสายัณห์ ผาน้อย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 2
6. นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง
ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1
7. นายชนาธิป สำเริง  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 4  
8. นายกิตติพศ พลพิลา  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์
เขต 1
9. นายสันติ แสงระวี  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.
สพป.สงขลา เขต 1
10. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา
เขต 2 
11. นายประหยัด อนุศิลป์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 1
12. นายเจียร ทองนุ่น  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พัทลุง
เขต 1
13. นายเชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
14. นายนิพัฒน์ มณี  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส
เขต 3
15.
นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.นราธิวาส
เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
16. นายนพพร มากคงแก้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี
เขต 2
17. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี
เขต 1
18. นายชลำ อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต
2
19. นายประจักษ์ ช่างเรือ  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต
20. นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก
เขต 2
21. นายวิวัฒน์ อ้นน่วม  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก
เขต 1

นอกจากนี้
ได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  1 
ราย ได้แก่
นายทวีศิลป์ สารแสน รอง ผอ.สพม.เขต 25
(ขอนแก่น) ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.
เขต 40 (เพชรบูรณ์)

เอกสารแนบ

1. ไฟล์ที่ 1
2. ไฟล์ที่ 2
3. ไฟล์ที่ 3
4. ไฟล์ที่ 4
5. ไฟล์ที่ 5

ที่มา : กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เพิ่มเพื่อน
You might also like