Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 ราย

Advertisement

อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 22 ราย

ที่ประชุมก.ค.ศ. ได้อนุมัติย้าย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 21 ราย ตามที่ สพฐ.
เสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้

1.
นายพยอม วงษ์พูล  ผอ.สพม.เขต 42
(นครสวรรค์,อุทัยธานี) ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
2. นายไพศาล
วุทฒิลานนท์  ผอ.สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)  ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา
เขต 1
3. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  ผอ. สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 33 (บุรีรัมย์)
4. นายพิทยา ไชยมงคล  ผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต
33 (สุรินทร์)
5. นายสายัณห์ ผาน้อย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 2
6. นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง
ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 1
7. นายชนาธิป สำเริง  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 4  
8. นายกิตติพศ พลพิลา  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์
เขต 1
9. นายสันติ แสงระวี  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.
สพป.สงขลา เขต 1
10. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สงขลา
เขต 2 
11. นายประหยัด อนุศิลป์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 1
12. นายเจียร ทองนุ่น  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พัทลุง
เขต 1
13. นายเชวง วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
14. นายนิพัฒน์ มณี  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส
เขต 3
15.
นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.นราธิวาส
เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1
16. นายนพพร มากคงแก้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี
เขต 2
17. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี
เขต 1
18. นายชลำ อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต
2
19. นายประจักษ์ ช่างเรือ  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต
20. นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก
เขต 2
21. นายวิวัฒน์ อ้นน่วม  ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก
เขต 1

นอกจากนี้
ได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  1 
ราย ได้แก่
นายทวีศิลป์ สารแสน รอง ผอ.สพม.เขต 25
(ขอนแก่น) ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.
เขต 40 (เพชรบูรณ์)

เอกสารแนบ

1. ไฟล์ที่ 1
2. ไฟล์ที่ 2
3. ไฟล์ที่ 3
4. ไฟล์ที่ 4
5. ไฟล์ที่ 5

ที่มา : กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

You might also like