อนุมัติรายชื่อโรงเรียน บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

1563

 

Advertisement

อนุมัติรายชื่อโรงเรียน บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและ บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นระยะเวลา ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ ๑๕,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อเดือน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ ดําเนินการทําสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามรายชื่อ โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติต่อไป

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพป.)

รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพม.) 

รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณฯ

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพป.)

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพม.)

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณแบบระบุจังหวัด (สพม.)

Advertisement

อนึ่ง การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยกระดับ คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กําชับ กํากับ และติดตามการ มอบหมายงานของโรงเรียนในโครงการให้ดําเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องปฏิบัติหน้าที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ตามสาขาที่บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แต่ละสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) รายชื่อตามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน (กรณีที่สอบบรรจุได้หรือลาออก จากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมดไม่สรรหาอัตราใหม่มาทดแทนและรายงานอัตราส่งให้ สพฐ.) จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพป.)

รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพม.) 

รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณฯ

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพป.)

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพม.)

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณแบบระบุจังหวัด (สพม.)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียนกิจกรรม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วงจันทร์เกษม เฟส 2 เปิดลงทะเบียนเพิ่ม 65,000 ที่นั่ง ทุกกิจกรรม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/