อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

951

อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

advertisement

อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

อนุมัติรายชื่อ โรงเรียนและบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

เอกสารแนบรายละเอียดดังนี้

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพป.)

รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพม.)

advertisement

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพป.)

บัญชีจัดสรรโอนจัดงบประมาณ (สพม.)

รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณ

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565