อนุฯกอปศ.ชงอุดหนุนเด็กโรวงเรียนเอกชน 100%

388

อนุฯกอปศ.ชงอุดหนุนเด็กรร.เอกชน 100%

บอร์ด กอปศ.ถก ปฎิรูปบทบาทการจัดการศึกษาเอกชน เผยผลวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆพบ โรงเรียนเอกชนถูกเลือกปฎิบัติ เตรียมชงอุดหนุนเด็กโรงเรียนเอกชน 100%

อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.01 น.

วันนี้ (6 มี.ค.) ศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา(กอปศ.) เปิดเผยผลการประชุม กอปศ. เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ว่า ตนได้นำเสนอแนวทางปฏิรูปการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พบว่า

เอกชนถูกเลือกปฎิบัติ ทั้งที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่า เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึง แต่การจัดการศึกษาเอกชนทุกวันนี้ มีข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรม อาทิ การจัดสรรงบประมาณ ที่ผ่านมารัฐจัดสรรงบฯอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียนเอกชนประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่โรงเรียนรัฐได้รับ 39,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯมีข้อเสนอว่า

ควรให้โรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิเท่ากับโรงเรียนรัฐ รวมถึงจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 100% ให้แก่โรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุน และ อยากผลักดันให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน ได้รับการจัดสรรงบฯโครงการอาหารกลางวันด้วยเช่นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนรัฐ

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า กอปศ.ได้พิจารณาถึงบทบาทการจัดการศึกษาเอกชนที่ยังมีความจำเป็น เพราะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเข้มแข็งและมีอิสระ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐ จึงได้วางแนวทางดำเนินการ เป็น 2 ระยะ คือ

ระยาว ปฎิรูปการศึกษา เช่น วางแผนขยายเพิ่มห้องเรียนของโรงเรียนเอกชน และเปิดโรงเรียนเอกชนแห่งใหม่เพิ่มเติม ทั้งระดับการศึกษาพื้นฐานและอาชีวศึกษา การปฎิรูปการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่งบฯพื้นฐาน และงบฯเพิ่มเติม ซึ่งควรจะจัดสรรเพิ่มเติมให้ตามคุณภาพและบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ โดยอิงไปกับโรงเรียนของรัฐ

ส่วนระยะสั้น จัดสรรงบฯอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวแบบ 100% ให้แก่โรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุน ซึ่งในประเด็นนี้ กอปศ.จะมาวิเคราะห์และวิจัยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม จากนั้นจะนำเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.01 น.